องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ จ.นครสวรรค์ (อบต.หนองกลับ)
UPDATE :
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ จังหวัดนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
News & Event
แนะนำบุคลากร
 • นางณิชาภา วีระอังคกุล จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
 • นายวัชระ อักษร ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นางณิชารีย์ มงคลรังสฤษฏ์ หัวหน้าสำนักปลัด
 • นายถุง ประทุม ประธานสภา อบต.หนองกลับ
 • นายบรรเจิด สุขสุ่ม เลขานุการนายก อบต.หนองกลับ
 • นายปัญญา หาแก้ว รองนายก อบต. หนองกลับ
 • นายเหรียญพิชัย เอี่ยมเนตร รองนายก อบต.หนองกลับ
 • นายเกรียงชัย อภิสิทธิ์ศักดิ์ ปลัด อบต.หนองกลับ
 • นายพงศ์อินทร์ ติยะโสภณจิต นายก อบต.หนองกลับ
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หน่วยงาน วันที่
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง หน่วยงาน วันที่
  กระดานสนทนาภายใน อบต.
  เรื่อง วันที่
  ผลงานเด่น

  ----- ไม่มีข้อมูล -----

  ปฏิทินกิจกรรม อบต.